Menu

หลักสูตร : OpenStack Administration

ระยะเวลา : 18 ชั่วโมง ( 3วัน )

ราคา : 10,700 บาท (อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ตารางเวลาอบรม: หลักสูตร OpenStack Administration

รายละเอียดหลักสูตรเป็นไฟล์ PDF : ดาวน์โหลดเป็น pdf file


หลักสูตร OpenStack Administration

รายละเอียดของหลักสูตร :
หลักสูตรนี้กล่าวถึง หลักการทำงานของ OpenStack เพื่อสำหรับการใช้ติดตั้งและตั้งค่าเพื่อให้สามารถสร้างระบบ Cloud Computing โดยใช้ OpenSource เป็นแกนหลัก โดยจะเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงสถาปัตยกรรมและโครงสร้างของ OpenStack เทคนิคการติดตั้ง การตั้งค่า และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งาน OpenStack

วัตถุประสงค์:
1. รู้และเข้าใจแนวคิดของ Cloud Computing เพื่อนำไปสู่การเข้าใจ OpenStack
2. รู้จักภาพรวมของ OpenStack รวมไปถึงสถาปัตยกรรมบน OpenStack
3. สามารถติดตั้ง OpenStack บน server หลายตัวได้
4. สามารถจัดการกับระบบ OpenStack ทั้งในมุมมองของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานได้

คุณสมบัติของผู้อบรม:
มีความรู้พื้นฐาน Linux Administrator

ระยะเวลา: 18 ชั่วโมง ( 3 วัน )

รายระเอียดการอบรม:
วันที่ 1

 

วันที่ 2

วันที่ 3

 


สํารองที่นั่งได้ที่    Cluster Kit Training Center (CTC)
โทรศัพท์        0 2881 3800
แฟกซ์        0 2424 7603
เว็บไซต์         http://www.clusterkit.co.th/