Menu

หลักสูตร : OpenStack Administration

ระยะเวลา : 18 ชั่วโมง ( 3วัน )

ราคา : 10,700 บาท (อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ตารางเวลาอบรม: หลักสูตร OpenStack Administration

รายละเอียดหลักสูตรเป็นไฟล์ PDF : ดาวน์โหลดเป็น pdf file


                                           หลักสูตร OpenStack Administration

รายละเอียดของหลักสูตร :
           หลักสูตรนี้กล่าวถึง หลักการทำงานของ OpenStack เพื่อสำหรับการใช้ติดตั้งและตั้งค่าเพื่อให้สามารถสร้างระบบ Cloud Computing โดยใช้ OpenSource เป็นแกนหลัก โดยจะเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงสถาปัตยกรรมและโครงสร้างของ OpenStack เทคนิคการติดตั้ง การตั้งค่า และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับการใช้งาน OpenStack

วัตถุประสงค์:
           1. รู้และเข้าใจแนวคิดของ Cloud Computing เพื่อนำไปสู่การเข้าใจ OpenStack
           2. รู้จักภาพรวมของ OpenStack รวมไปถึงสถาปัตยกรรมบน OpenStack
           3. สามารถติดตั้ง OpenStack บน server หลายตัวได้
           4. สามารถจัดการกับระบบ OpenStack ทั้งในมุมมองของผู้ดูแลระบบและผู้ใช้งานได้

คุณสมบัติของผู้อบรม:
           มีความรู้พื้นฐาน Linux Administrator

ระยะเวลา : 18 ชั่วโมง ( 3 วัน )

รายระเอียดการอบรม:
วันที่ 1

 

วันที่ 2

วันที่ 3

การเตรียมเครื่องก่อนวันอบรม
           ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมเครื่องโน๊ตบุ๊คของตัวเอง โดยมีหน่วยความจำาไม่น้อยกว่า 8GB และมีพื้นที่ว่าง (Disk space) ไม่ น้อยกว่า 50GB สำาหรับสร้าง VMs โดยในการอบรมจะใช้ซอฟต์แวร์ VirtualBox จำาลองเครื่องและเปิดฟังก์ชั่น Virtualization ใน BIOS มาให้เรียบร้อยตาม คู่มือ