Menu

หลักสูตร : MySQL Administration

ระยะเวลา : 12 ชั่วโมง ( 2วัน )

ราคา : 7,490 บาท (อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ตารางเวลาอบรม: หลักสูตร MySQL Administration

รายละเอียดหลักสูตรเป็นไฟล์ PDF : ดาวน์โหลดเป็น pdf file


MySQL Administration


รายละเอียดหลักสูตร :
หลักสูตรนี้กล่าวถึงวิธีการติดตั้งซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล MySQL การเริ่มและการหยุดการทํางานของเซิร์ฟเวอร์ การใช้งานพื้นฐานที่สําคัญ การเพิ่มลบบัญชีผู้ใช้ การกําาหนดสิทธิต่าง ๆ การกําหนดค่าเพื่อความปลอดภัยของระบบ การสํารองและกู้คืนข้อมูล การจัดการกับพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้ดูแลระบบที่ดี

วัตถุประสงค์ :


ความรู้พื้นฐาน :


รูปแบบการสอน :
บรรยายและปฏิบัติการ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ต่อ 1 ท่าน

ซอฟต์แวร์ที่ใช้สอน :


เนื้อหาหลักสูตร :
วันที่ 1


วันที่ 2