Menu

หลักสูตร : PHP Web 2.0 & DBMS Independence

ระยะเวลา : 35 ชั่วโมง ( 5วัน )

ราคา : 0 บาท (อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ตารางเวลาอบรม: หลักสูตร PHP Web 2.0 & DBMS Independence


PHP Web 2.0 & DBMS Independence


รายละเอียดของวิชา :
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจในหลักการพื้นฐานที่สำคัญ ของซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่นำมาสอน รวมถึงสามารถปฏิบัติการและสามารถนำไปต่อยอดได้ ในเนื้อหาประกอบด้วยเทคนิคที่จะทำให้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นด้วย php นั้นไม่ยึดติดกับระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลใด ๆ ทั้งยังให้เข้าใจในเรื่องของการนำเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้งานร่วมกันเพื่อให้เราสามารถพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บได้อย่างรวดเร็วและสวยงาม นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังมุ่งหมายให้ผู้เรียนเข้าใจในความสำคัญของการเขียนภาษาสคริปต์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

คุณสมบัติของผู้เรียน :
มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมภาษา php ขั้นพื้นฐานและเคยเขียนติดต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล 

สภาพแวดล้อมและเครื่องมือในการพัฒนาที่ใช้ในการเรียน :


เนื้อหาหลักสูตร :
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

ครั้งที่ 5

 

ครั้งที่ 6

ครั้งที่ 7

ครั้งที่ 8

ครั้งที่ 9

ครั้งที่ 10