Menu

หลักสูตร : Ubuntu Desktop

ระยะเวลา : 12 ชั่วโมง ( 2วัน )

ราคา : 7,490 บาท (อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

ตารางเวลาอบรม: หลักสูตร Ubuntu Desktop

รายละเอียดหลักสูตรเป็นไฟล์ PDF : ดาวน์โหลดเป็น pdf file


หลักสูตร Ubuntu Desktop


รายละเอียดหลักสูตร :
หลักสูตรนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่สนใจใช้งานระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เป็น Desktop ในเนื้อหาจะกล่าวถึงตั้งแต่การทำงานของระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ การติดตั้งอูบันตู (Ubuntu)  การติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติม การใช้งานโปรแกรมและแอพพลิเคชั่นพื้นฐานต่างๆ เช่น VLC, OpenOffice เป็นต้น การใช้งานร่วมกับวินโดวส์ การปรับแต่งค่าต่าง ๆ เช่น การติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์  เป็นต้น ตลอดจนการใช้งานคำสั่งยูนิกส์พื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
บุคคลทั่วไป

วัตถุประสงค์ :   


1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานระบบปฏิบัติการ  Ubuntu Linux
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ Ubuntu Linux มาใช้งานทดแทนการใช้งาน Microsoft Windows ในงานทั่วไปได้
3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการ Ubuntu Linux ได้ด้วยตนเอง
4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถปรับแต่งระบบเพื่อการใช้งานต่าง ๆ  การใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน  การติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

ความรู้พื้นฐาน :

ผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ซอฟต์แวร์ที่ใช้สอน :

1.Ubuntu Linux Desktop

เนื้อหาหลักสูตร :
ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4