เปิดอบรมหลักสูตร: Hadoop Bootcamp รุ่น 1 และ 2 ปี 2559


บริษัท คลัสเตอร์คิท จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในหลักสูตร Hadoop Bootcamp ด้วยซอฟต์แวร์ Cloudera CDH ระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 09:00 - 16:00 น. โดยมุ่งหมายให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการทำงานของระบบ Hadoop และสามารถติดตั้งระบบ Hadoop Cluster เพื่อใช้งาน รวมถึงเข้าใจเครื่องมือแต่ละตัวและประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์เหล่านั้นได้

รายละเอียดหลักสูตร (PDF)

หนังสือเชิญอบรม

รอบการอบรม จำกัดเพียงรุ่นละ 30 ท่านเท่านั้น

รุ่นที่ 1 วันที่ 20-22 มิ.ย. 59 สำหรับอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น ค่าอบรม 5,000 บาท  ลงทะเบียนรุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2 วันที่ 07-09 ก.ค. 59 สำหรับบุคคลทั่วไป  ค่าอบรม 8,000 บาท สำหรับผู้ชำระภายในวันที่  24 มิ.ย.  หลังจากนั้นค่าอบรม 10,000 บาท ลงทะเบียนรุ่นที่ 2

สิ่งที่ผู้เรียนต้องเตรียมมา

ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ ที่มีหน่วยความจำนวนไม่น้อยกว่า 8GB และมีพื้นที่ฮาร์ดดิสก์ว่างไม่น้อยกว่า 30GB มาในวันอบรม (ในการเรียนจะใช้การจำลองบนซอฟต์แวร์ VirtualBox จะใช้ทั้งหมด 3 เครื่อง)

* หากต้องการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่ออบรม  ทางคลัสเตอร์คิทจะช่วยประสานงานการเช่าเครื่องให้ในราคาวันละ 500 บาท
 

วิทยากร คุณกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข และทีมงานคุณภาพจากคลัสเตอร์คิท

สถานที่จัดอบรม

ห้องนนทรี 2  โรงแรม KU HOME  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

แผนที่การเดินทางไป KU HOME