คลัสเตอร์คิท เปิดอบรมหลักสูตร Android Development 2-4 พฤษภาคมนี้ ที่หัวหิน


บริษัท คลัสเตอร์คิท ได้เปิดหลักสูตรอบรมนอกสถานที่ หลักสูตร Android Development ระหว่าง วันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เวลา 09.00 – 17.00 น.*   ณ ห้องอบรมภาควิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล (หัวหิน)

โดยหลักสูตรนี้ เป็นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการ Android โดยเนื้อหาจะกล่าวถึงระบบปฏิบัติการ Android, เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Android และชุดจําลองการทําางานระบบปฏิบัติการ Android (Android Emulator), การออกแบบ User interface และ Resource ต่าง ๆ การเขียนโปรแกรมเพื่อเรียกใช้งานฟังก์ชั่นของโทรศัพท์ เช่น การโทรออก รับ/ส่ง SMS การพัฒนาโปรแกรมแบบเธรด (Thread) การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยผ่านโปรโตคอลต่าง ๆ ฐานข้อมูลบน Android (Sqlite) การเรียกใช้งานกล้อง การออกแบบ User Interface ขั้นสูง และการส่งแอพพลิเคชั่นขึ้น Android Market

ค่าอบรม บุคคลทั่วไปท่านละ 14,980 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
พิเศษ สําาหรับบุคลากรทางการศึกษา เพียงท่านละ 11,000 บาท เท่านั้น
- อัตราข้างต้นรวมค่าฝึกอบรม ค่าที่พัก ค่ารถรับส่งจากที่พักไปที่อบรม และค่าอาหารตามที่ระบุในกําาหนดการอบรม
- พักห้องละ 2 ท่าน หากต้องการพักท่านเดียว มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,500 บาท

*เฉพาะวันแรก เริ่มอบรม 10.30 น.

agenda
Course Outline