คสัสเตอร์คิทจัดการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ สมรรถนะสูง เพื่อดูแลระบบ Eclipse Cluster"


บริษัท คลัสเตอร์คิท ได้ทำการจัดการฝึกอบรม ในหลักสูตร ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ สมรรถนะสูง เพื่อดูแลระบบ Eclipse Cluster ณ. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec)

ซึ่งบริษัท คลัสเตอร์คิท ได้เป็นออกแบบและผู้ติดตั้งระบบ Eclipse Cluster ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ที่เร็วที่สุดในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน แก่ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ