คลัสเตอร์คิทได้ร่วมจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ "การติดตั้งและจัดการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง"


คลัสเตอร์คิท ในนามของ ศูนย์วิจัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ได้ร่วมกันจัดงานอบรมในหัวข้อ "การติดตั้งและจัดการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง"

คลัสเตอร์คิท ในนามของ ศูนย์วิจัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ได้ร่วมกันจัดงานอบรมในหัวข้อ "การติดตั้งและจัดการคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง"  ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษจิกายน  พ.ศ.2551  ณ อาคารลายสือไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคคลากรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ได้ลงชื่อเข้ามาร่วมฝึกอบรมในงานดังกล่าว