คลัสเตอร์คิทได้ร่วมจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ GridTech08


คลัสเตอร์คิท ในนามของ ศูนย์วิจัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Grid Technology Days 2008"  หรือ GridTech08  ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม พ.ศ.2551  ณ. ห้อง 502 ชั้น 5  อาคารสุโขทัย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ การอบรมเชิงปฏิบัติการที่ห้อง 406 อาคารลายสือไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง