คลัสเตอร์คิท และ ไมโครซอฟต์ ได้ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Windows HPC Server 2008 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี


คลัสเตอร์คิท และ ไมโครซอฟต์ ได้ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Windows HPC Server 2008 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี

       เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551   บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด และ บริษัท ไมโครซอฟต์ (ประเทศไทย) ได้ร่วมกันจัดการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระบบคอมพิวเตอร์สมรถนะสูงในหลักสูตร "การใช้งานกริดคอมพิวติ้งสำหรับสถาบันการศึกษาด้วย Windows Server Compute Cluster " โดยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows HPC Server 2008  ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ   ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  "การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาครั้งที่ 19" (WUNCA 19th) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี  จังหวัด ปทุมธานี  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการใน ครั้งนี้