คลัสเตอร์คิทได้จัดงานสัมมนาในหลักสูตร “การใช้งานระบบศิลาคลัสเตอร์”


คลัสเตอร์คิท ในนามของ ศูนย์วิจัยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงเพื่อการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดงานสัมมนาหลักสูตร “การใช้งานระบบศิลาคลัสเตอร์” ซึ่งเป็นการแนะนำการใช้งานระบบศิลาคลัสเตอร์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ลงทุนติดตั้งระบบคลัสเตอร์ เพื่อให้ทางนักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ใช้ในการทำงานการวิจัย

ซึ่งการอบรมนี้ ได้แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น คือ

ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้นั้น ได้จัดอบรม ณ ห้อง 209 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยของมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่ติดต่อขอเข้าร่วมอบรมสัมมนาอีกด้วย