คลัสเตอร์คิทและไทยกริดได้ร่วมกันจัดการอบรม Thaigrid Deep Technical Training Windows Compute Cluster Server


คลัสเตอร์คิทและไทยกริดได้ร่วมกันจัดการอบรม Thaigrid Deep Technical Training Windows Compute Cluster Server

บริษัทคลัสเตอร์คิท จำกัด และ ศูนย์ไทยกริด  ร่วมกันจัดการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงในหลักสูตร " Thaigrid Deep Technical Training Windows Compute Cluster Server " ระหว่างวันที่  6-8 กุมภาพันธ์ 2551 ณ.อาคารศูนย์มัลติมีเดีย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยทางบริษัทได้ส่งวิทยากรไปเป็นผู้บรรยายและผู้ช่วยผู้บรรยาย ในการอบรมครั้งนี้  และได้รับการตอบรับจากผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี