อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคลัสเตอร์คิท ที่ได้เป็นผู้ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบคลัสเตอร์สำหรับงานด้าน GIS ให้กับโครงการดิจิตอลไทยแลนด์


บริษัท คลัสเตอร์คิท ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ให้เป็นผู้ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเว็บคลัสเตอร์ สำหรับ Web Catalog เพื่อใช้ในโครงการ"ดิจิทัลไทยแลนด์"

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 คุณศรชย โรจนวิภาค ผู้จัดการส่วนเทคโนโลยีกริดและคลัสเตอร์ บริษัทคลัสเตอร์คิทจำกัด ได้ลงนามในสัญญากับทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เจ้าของโครงการ "ดิจิทัลไทยแลนด์" ใน การเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งและดูแลระบบคลัสเตอร์สำหรับให้บริการในโครงการดิ จิทัลไทยแลนด์ และยังเป็นโครงการนำร่องเพื่อรองรับการให้บริการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม THEOS  ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของประเทศไทย ที่มีกำหนดขึ้นสู่วงโคจรในช่วงเดือนตุลาคมนี้ โดยบริษัทคลัสเตอร์คิทจะเริ่มดำเนินการติดตั้งและดูแลระบบตั้งแต่เดือน พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป

โครงการดิจิทัล ไทยแลนด์ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ สทอภ. กรมแผนที่ทหารและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนำโปรแกรม NASA World Wind ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับแสดงผลข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศผ่านทางระบบเครือข่ายอิน เทอร์เน็ต มาพัฒนาต่อยอดให้รองรับภาษไทย รวมทั้งนำข้อมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐานของประเทศไทย ได้แก่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลขอบเขตการปกครอง เส้นถนน ตำแหน่งโรงเรียน สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ มาจัดชุดรวมกันให้บริการทั้งในรูปแบบ DVD และ แบบออนไลน์

โดยในแบบออนไลน์นั้นระบบเซิร์ฟเวอร์จะใช้เทคโนโลยีระบบคลัสเตอร์ที่ติด ตั้งโดยบริษัทคลัสเตอร์คิท ในการจัดเก็บและประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม โดยใช้ซอฟต์แวร์ MapServer ในการให้บริการด้านแผนที่ และใช้ซอฟต์แวร์ Lustre ซึ่งเป็นระบบคลัสเตอร์ไฟล์ซิสเต็มเป็นส่วนในการสร้างชั้นข้อมูล (Data Layer) เพื่อจัดเก็บข้อมูลภูมิสารสนเทศ

โครงการดิจิทัลไทยแลนด์นี้ นับได้ว่าเป็นรูปแบบใหม่ในการให้บริการการศึกษา พัฒนาองค์วามรู้ด้านภูมิสารสนเทศของประเทศไทยแบบไร้พรมแดน และเป็นโครงการแรกๆ ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่มีการประยุกต์ใช้ระบบคลัสเตอร์ทั้งในส่วนของบริ การเว็บและระบบไฟล์ซิสเต็ม ทั้งยังมีแนวโน้มที่จะขยายสู่การใช้งานระบบกริดคอมพิวติ้งอีกด้วย