Instructor


การศึกษา :
ประสบการณ์ทำงาน :
ปัจจุบัน
อดีต
ผลงาน :
ติดตั้งระบบลีนุกซ์คลัสเตอร์ให้กับหลายองค์กร เช่น
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :
เว็บไซต์ส่วนตัว http://www.ki.in.th/
อีเมล์ติดต่อ kittirak at clusterkit dot co dot th (เขียนแบบนี้เพื่อลดปริมาณอีเมล์ขยะครับ)