ลงทะเบียน

Computer Cluster & Big Data

Linux

Database & Programming

* หลักสูตร linux และ database&programming จะเปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป

ถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจติดต่อ คลัสเตอร์คิท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ : 0 2881 3800


ที่คลัสเตอร์คิทผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  1. แผ่น DVD ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอบรมจํานวน 1 แผ่น
  2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม จํานวน 1 เล่ม
  3. ประกาศนียบัตรรับรองผานการฝึกอบรม
  4. บัญชีผู้ใช้สาหรับเข้าสู่ระบบถามตอบของ CTC ในระดับ premium ที่ทีมงานคลัสเตอร์คิทจะคอยตอบปัญหาของท่านโดยเร็ว
  5. อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 มือตอวัน ในทุกวันทีอบรม
-------------------------------------------------

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าอบรม

- ราคาอบรมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

- ราคารวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวันแล้ว


-------------------------------------------------

วิธีการชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง

1. ทำการสำรองที่นั่งในหลักสูตรที่ท่านสนใจผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของ Cluster Kit Training Center

2. ชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค (งดรับเช็คส่วนตัว) สั่งจ่ายในนาม บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
นำมาชำระที่บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด

3. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กสิกรไทย สาขาบางขุนนนท์
ชื่อบัญชี บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด เลขที่บัญชี 753-2-25601-6
และแฟกซ์ใบโอนเงินกลับมาที่เบอร์ 0 2424 7603


* บริษัท หรือนิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 3%, หน่วยราชการ 1% ของราคาค่าอบรมก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม และต้องนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายมาในวันอบรม

บริษัท คลัสเตอร์คิท จำกัด
91 ซ.ริมคลองชักพระ ถ.บางขุนนนท์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3032524896
( กรณีไม่มีหนังสือรับรองต้องชำระเงินเต็มจำนวน )

** การสำรองที่นั่งอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการชำระเงิน ทางคลัสเตอร์คิทจึงขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้ที่สำรองที่นั่งอบรมและชำระเงินเรียบร้อยแล้วตามลำดับ
*** รายละเอียดต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า