Training course icon

Computer Cluster & Big Data

Linux

Database & Programming

* กลุ่มหลักสูตร Cluster จะเปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนอบรมตั้งแต่ 3 ท่าน ขึ้นไป
** กลุ่มหลักสูตร linux และ database & programming นั้น จะเปิดอบรมเมื่อมีผู้ลงทะเบียนอบรมตั้งแต่ 4 ท่าน ขึ้นไป

ที่คลัสเตอร์คิทผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  1. แผ่น DVD ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการอบรม
  2. เอกสารประกอบการฝึกอบรม
  3. ประกาศนียบัตรรับรองผานการฝึกอบรม
  4. อาหารกลางวันและอาหารว่าง

รายละเอียดหลักสูตรและค่าอบรม

  1. ราคาอบรมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  2. ราคารวมเอกสาร อาหารว่าง และอาหารกลางวันแล้ว

ถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจติดต่อ คลัสเตอร์คิท เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ : 0 2881 3800