เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการที่ใช้ในระบบคลัสเตอร์ คือ Rocks Cluster