การ login ข้ามเครื่องผ่าน ssh โดยไม่ต้องกรอก password

Post by jetsada on 2010-08-30 15:01:37, Last Modify : 2010-10-08 14:28:34
Filed under RedHat , CentOS , Fedora | Reads : 3201

การ remote login โดยไม่ต้องใส่ password นี้สามารถทำได้โดยการใช้ PKI (Public Key Infrastruture) เข้าช่วยในการทำ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ที่จะต้อง remote ระหว่างเครื่อง

การ remote ไปยังเครื่องปลายทางโดยไม่ต้องใส่ password สามารถทำได้โดย

เครื่องต้นทาง
1. ทำการสร้ายคีย์ขึ้นมาโดยใช้คำสั่ง ssh-keygen

root@clusterkit:~# ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Created directory '/root/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
d3:75:67:fe:d9:8d:1a:fe:a8:33:71:c1:45:48:b0:08 root@clusterkit-desktop
The key's randomart image is:
+--[ RSA 2048]----+

|          .++..  |
+-----------------+
root@clusterkit-desktop:~#

2. ทำการ copy คีย์ไปวางยังเครื่องปลายทาง และเปลี่ยนชื่อคีย์เป็น authorized_keys

root@clusterkit:~# scp /root/.ssh/id_rsa.pub  dest-ip:/root/.ssh/authorized_keys
 

3. ทดลองทำการ ssh ไปยังเครื่องที่วางคีย์ไว้ จะสามารถเข้าได้โดยไม่ต้องใส่ password