Sila Cluster @ Ramkhamhaeng University

 


ระบบศิลาคลัเสเตอร์ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ขนาด 284 คอร์ มีความเร็วในการประมวลผลถึง 1 Teraflop หรือ 1 ล้านล้านคำสั่งต่อวินาที นับเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูงที่สุดในกลุ่มสถานศึกษาในประเทศไทย คลัสเตอร์คิทได้รับความไว้วางจากบริษัท ซันไมโครซิสเต็มซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบคลัสเตอร์ และทำหน้าที่ในการดูแล บำรุงรักษา และบริหารงานศูนย์คอมพิวเตอร์ประมวลผลสมรรถนะสูงเพื่อการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งของระบบศิลาคลัสเตอร์ เป็นระยะเวลา 2 ปี
ระหว่างนั้นทางคลัสเตอร์คิทในฐานะผู้บริหารจัดการศูนย์ ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้งานและผู้ดูแลระบบ การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การออกบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ รวมถึงการเขียนข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ตามสื่อของมหาวิทยาลัย ไม่เพียงเท่านั้นคลัสเตอร์คิท ยังได้เป็นผู้ประสานงานนักวิจัยจากต่างมหาวิทยาลัยให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันระบบศิลาคลัสเตอร์ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่คลัสเตอร์คิทได้มอบให้กับลูกค้า