System Integration

System Architecture Design

การออกแบบระบบเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆ เพราะเราเชื่อว่าการออกแบบดีย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการงาน

คลัสเตอร์คิทเป็นบริษัทเอกชนรายแรกในประเทศที่ประกอบธุรกิจด้านนี้โดยเฉพาะ เราใส่ใจในทุกรายละเอียดของการติดตั้ง ไม่เพียงเฉพาะเรื่องฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์เท่านั้น

คลัสเตอร์คิท ยังใส่ใจในเรื่องทางกายภาพของสถานที่ตั้ง การรับน้ำหนัก การระบายความร้อน ระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟ ระบบดับเพลิง เราพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญต่อระบบโดยรวมอย่างรอบคอม โดยวิศวกรผู้ชำนาญที่อยู่ในวงการระบบคอมพิวเตอร์มานาน เพื่อให้ระบบของลูกค้าใช้ได้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดพร้อมกับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

คลัสเตอร์คิท ให้บริการตั้งแต่ระบบขนาดเล็กจนถึงระบบขนาดใหญ่ ประสบการณ์ที่ผ่านมาของทีมงานเรามีมากมาย เช่น

Software Installation & Maintenance

คลัสเตอร์คิท ให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นระบบปฏิบัติการจนถึงระบบโปรแกรมประยุกต์ (Application)
ตัวอย่างรายชื่อซอฟต์แวร์ในระดับระบบปฏิบัติการ


ตัวอย่างรายชื่อซอฟต์แวร์ในระดับแอพพลิเคชั่น

Seminar & Workshop Coordinating

คลัสเตอร์คิท มีประสบการณ์ในการจัดงานสัมมนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในหลายโอกาส เราทำงานร่วมกับนักวิชาการ อาจารย์และนักวิจัย ทั้งในกลุ่มผู้พัฒนาเทคโนโลยีและกลุ่มผู้ใช้งานเทคโนโลยี ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  รวมถึงทางผู้ผลิตเทคโนโลยี ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ชั้นนำ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์

ตัวอย่างการจัดการในอดีต