Digital Thailand
 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)


โครงการดิจิตอลไทยแลนด์ เป็นโครงการที่ให้บริการข้อมูลภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ผ่านซอฟต์แวร์ NASA World Wind โดยเน้นข้อมูลที่ทันสมัย และมีรายละเอียดสูง รวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของคนไทย โดยโปรแกรมสามารถแสดงขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด และอำเภอ ที่ตั้งอำเภอ เส้นทางคมนาคม และสถานที่สำคัญอื่นๆ รวมถึงข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม รายละเอียด 2.5 เมตร ทั่วประเทศไทย สามารถอ่านละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://dt.gistda.or.th/ปัจจุบันระบบได้ถูกปรับปรุงโดยขยายขนาดเพิ่มเติมเพื่อรองรับการให้บริการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากดาวเทียม THEOS ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทยคลัสเตอร์คิทเลือกใช้ระบบวิธีการผสมผสานเทคโนโลยี โดยแบ่งออกเป็นส่วน ๆ ดังต่อไปนี้
Lustre คือสถาปัตยกรรมการจัดเก็บข้อมูลแบบคลัสเตอร์ ซึ่งเป็นการรวบรวมพื้นที่ย่อย ๆ ให้เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ทำให้สามารถใช้งานข้อมูลร่วมกันได้ และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่าน/เขียนข้อมูลอีกด้วย โดย Lustre มีส่วนประกอบพื้นฐานดังนี้


นอกจากนี้ทางบริษัทคลัสเตอร์คิทจำกัด ยังได้รับความไว้วางใจจากสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ให้เป็นผู้บำรุงรักษาระบบเว็บคลัสเตอร์ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ฯ จนถึงปํจจุบัน